قرص پرفورانموارد مصرف


ضدافسردگی ، ضداضطراب .

دستورمصرف


روزی ۳ مرتبه هر بار يک تا دوقرص با يک ليوان آب ميل شود.

موارد منع مصرف ونکات قابل توصيههميشه همراه با غذا مصرف شودتا از بروز عوارض گوارشی پيشگيری گردد .

عوارض جانبی
عوارض آلرژيک وفتودرماتيت ندرتا" ممکن است در بعضی بيماران ايجاد گردد.

مصرف درحاملگی وشيردهی :
در موارد حاملگی وشيردهی توصيه نمی شود.

تداخلات داروئی:
گياه علف چای باالقای آنزيم کبدی سيتوکروم P450 ممکن است تاثير برخی ازداروها مثل سيکلوسپورين ، وارفارين ،ديگوکسيــــــن ، تئـوفيلين، ضد تشنجها و داروهای ضدبارداری خوراکی را به واسطه افزايش متابوليسم آنها کاهش دهد

مواد مؤثره


مهمترين ماده موثره علف چای هيپريسين و پسودو هيپريسين است.ساير مواد موجود در گياه عبارتند از : فلاونوئيد ، گزانتونها ، اسيدهای کاربوکسيليک فنوليک ( اسيدهای کافئيک ،کلروژنيک ، فروليک و جن تيزيک ) .

شکل دارويی


قرص روکشدار گياهی در جعبه های ۳۰ عددی .

اجزاء فرآورده


 هرقرص حاوی حدود ۱۶۰ ميليگرم عصـاره خشـــک گيــــاه علـــف چای يــــاهوفاريقون ( Hypericum perforatum ) می باشد.
 

استاندارد شده


برحسب ۳۰۰ميکروگرم هايپريسين در هر قرص .


آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر


عصاره علف چای دارای آثار متعددی می باشدکه اثر بخشی آنها از طريق تجارب آزمايشگاهی وبالينی به اثبات رسيده است.

اثر ضدافسردگی :
درميان فرضيه های موجود در مورد افسردگی ، فرضيه آمين های داخلی مغز به بهترين وجهی مورد پذيرش قرار گرفته است . طبق اين فرضيه افسردگی ناشی از کمبود اعمال امين های مغزی مانند سروتونين ، کاتکولامين ها و دوپامين می باشد. اين ميانجی های شيميائی در نرونهای مغزی در گرانول ها ذخيره می شوند. بعداز تحريک نورون ها اين ميانجی های شيميائی به داخل گره های عصبی آزاد می شوند . اغلب داروهای ضد افسردگی اين امين هارا در هسته های مغزی يا از طريق مهار برگشت نورونی ويا از طريق مهار آنزيم های متابوليزه کننده (MAO ) افزايش می دهند(1). درمطالعات متعددی نشانداده شده است که عصاره گياه علف چای انواع ايزوآنزيمهایA وB آنزيم منوامين اکسيداز(MAO) را مهارمی نمايد. درنتيجه اين اثرميزان واسطه های شيميائی سروتونين، نوراپی نفرين ودوپامين در هسته های مغزی افزايش يافته و موجب بهتر شدن خلق و برطرف شدن افسردگی ميشود (2). بعدا" معلوم شدکه علاوه بر هيپريسين ، فلانوئيـدهای مـــوجود درگياه نيز موجب مهار آنزيم فوق الذکر می شوند (1). حداقل دو مکانيسم ديگر برای اثر ضدافسـردگی گـــياه علف چای پيشنهاد شده است که عبارتند از : تعديل فعاليت اينترلوکين6(interleukin - 6) و وقـفـه بــرگـشـت سروتونين به عصب .

 

References

1.Bladt S , Wagner H. ; Inhibition of MAO by fractions and constituents of Hypericum extract . J .Geriatr Psychiatry Neurol(1994);7:S 57–59 .
2.Harrer G, Schulz V. ; Clinical investigation of the anti - depressant effectiveness of Hypericum . J .Geriatr Psychiatry Neurol . (1994) ; 7: S 6-8 .
3. Schulz H. et al.; Effects of Hypericum extract on the sleep EEG in older volunteers . J. Geriatr Psychiatry Neurol (1994) ; 7 : S 39-43.
4.Martindale 34 ; The Complete Drug Reference (2005) , Vol. 1, P. 299 .
5. James A. Duke , Ph.D., Medicinal Herbs” , CRC Press , London (2001), P.242-243.

بازديد شده 12417 بار