پوست و مو

کرم کالندیت- ای

Calendite E 3d

موارد مصرف

کمک به بهبود التهابات، زخم و آبسه‌های پوستی، سوختگي، التيام زخم، زخم بستر ، سوختگي پای نوزاد و شقاق سينه مادران شيرده

دستور مصرف

روزانه 3-2 مرتبه بر روی پوست ماليده شود.

موارد منع مصرف

در افراد حساس به فرآورده های گياهی با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبی: گزارش نشده است .
مصرف در دوران بارداری و شيردهی: محدوديتی وجود ندارد.

اجزای فرآورده

مواد بکار رفته در هر ده گرم کرم کالنديت– ای عبارتنداز: 1- عصاره هيدروالکلی گلهای تازه گياه هميشه بهار يك گرم 2- عصاره هيدروالکلی اکيناسه آنگوستی فوليا 1/1 گرم

مواد موثره

گياه هميشه ‌بهار عبارتنداز: گليکوزيدهای فلاونول، استرولها و الکل های پنتاسيکليک مانند فارادول مواد موثره در گياه اکيناسه عبارتنداز: گليکوزيدهای اکيناکوزيد، آلـکـالوئيدها، آميدها، الکيل آميدها، اکيناسئين، پلی ساکاريدها، اکيناسين و فلاونوئيدها

شکل دارویی

کرم 30 گرمی

استاندارد شده

بر اساس ‌فلاونوئيد تام ‌به ‌مقدار0/35- 0/25 ميلی گرم بر حسب هيپروزيد در هر 10 گرم از کرم

آثار فارماکولوژی

 

گياه هميشه بهار يکی از بهترين داروهای گياهی در درمان التهابات پوستی بشمار مي‌رود و مي‌تواند التهاب پوست را به هر علتی که پديد آمده باشد از قبيل عفونت، ضايعات فيزيکی يا تحريکات بهبودی کامل بخشد(1). فرآورده های داروئی اين گياه التيام اولسرهای پوستی و زخمهائی که به کندی التيام مي‌يابند را سرعت مي‌بخشد(2). اثرضد التهاب، ضد ميـکروبی و ضدويروسی برای گياه هميشه بهار و اکيناسه گزارش شده است(3). عصاره گياه اکيناسه قادر به مهار آنزيم سيکلواکسی ژناز و 5- ليپواکسی ژناز بوده و مجموعا" سنتز پروستاگلاندين‌های التهاب زا و لوکوترين ها را مهار مي‌سازد. اکيناسين يک ترکيب پلی ساکاريدی اکيناسه است که به طور تجربی به عنوان آنتاگونيست هيالورونيداز شناخته شده است. اثر التيام بخش مستند اکيناسه را به اکيناسين نسبت مي‌دهند. علت آن مهار آنزيم هيالورونيداز است. مجموعه اکيناسه و هميشه بهار (کالنديت– ای) نيز به طور سينرژيستيک التهابات پــوستی را برطرف و در التيامزخمها بسيار موثر مي‌باشد(4و5).

 

منابع

 

1- Della Loggia , a ; et al. )1994( ; The role of triterpenoids in the topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis flowers.Planta Med. 60(6), 516 – 520.
2- Akihisa, T. (1996) ; Triterpene alcohols from the flowers of compositae and their anti-inflammatory effects. Phytochemistry 43(6) :1225 – 1260.
3- Miiller – Jakid , B,; et at (1994); In Vitro Inhibition of Cyclooxygenase and 5-Lipoxyginase by Alkamides from Echinacea species . Planta Medica 60; 37- 40.
4- Kinkel HJ ; Effect of Echinacin ointment in healing of skin lesions . Med . Klin .(1984);79: 580 – 583.
5- Chevallier , A. ، Herbal Remedies . Dorling Kindersley .London , (2007),PP .118-21.

 

ورود

ایجاد حساب کاربری