دهان و دندان و گوش و حلق و بینی

ژل سالویزان

Salvizan 3d

موارد مصرف

درمان موضعی عوارض التهابی ، ميکروبی و دردناک لثه و آفت مخاط دهان .

دستور مصرف

روزی 3 مرتبه هر مـــرتبه حدود يک سانتی متر ژل را روی مخاط دهان قرار داده و با نوک انگشت ماساژ دهيد

موارد منع مصرف

عوارض جانبی: در افراد حساس به فرآورده های گياهی ممکن است موجب بروز حساسيت شود. مصرف بيش از حد مقدار تعيين شده مي‌تواند موجب خشکی دهان شود.

مصرف در دوران بارداري و شيردهی: در خانمهای باردار و شيرده توصيه نمي‌شود.

اجزای فرآورده

درهر ۱۵ گرم ژل سالويزان ۲۸% عصاره هيدروالکلی گياه مريم گلی وجود دارد.

مواد موثره

بـرگـهـای گـيـاه مـريـم گـلـی دارای۸ % – ۳% تـانن های نوع کاتشين ( سالوياتانن ) واسيد های فنوليک ، منــو تـرپـن ها ( ۳۰% - ۱۵%) ، بـتا توجون(ß - Thujene) ، تيمول ، سينئول و تانن محلول در آب می باشد و همچنين اسيد اورسوليک Ursolic acid که يک تری ترپنوئيد است در برگهای مريم گلی يافت شده است (1) .

شکل دارویی

ژل ۱۵ گرمی.

استاندارد شده

برحسب ۱/۵۱ – ۱/۵۵ گرم تانن در هرصد گرم ژل .

آثار فارماکولوژی

سطوح قسمت خلفی دهان وحلق ازاولين محل هائی هستند که تحت تاثير عوامل محرک و بيماری زا که وارد دهان ميشوند قرار ميگيرند . توده های متراکم نسوج لنفاوی در اين مواضع دارای نقش دفاعی هستند . ژل سالويزان از طريق مواد موثره موجود روی نسوج لنفاوی اثرنموده و التهاب را برطرف ميسازد . برگهای مريم گلی بعلت اثر ضد اکسيدانی بسيار معروف هستند . اين گياه دارای خواص گوناگونی مانند اثر ضد ميکروبی ، ضد قارچی ، ضـد ويروسی ،قابض وکم کننده ترشح بزاق و عرق ميباشد(2). مطالعات آزمايشگاهی آثارضد ميکروبی ،ضد قارچی ، ضد ويروسی و قابض گياه مريم گلی را به اثبات رسانيده است.
اثر ضد ميکروبی بيشتر روی ميکروبهای گرام منفی مانند اشريشيا کلی ، شيگلا ، سالمونلا ،کلبسيلا وميکروبهای گرام مثبت مانند باسيلوس سوبتيليس ، استا فيلوکوک طلائی واثـرضد قارچی روی کانديـداالبـيـکانس ديـده مـيـشود . اين اثرات را به ماده موثره ß – Thujone نسبت ميدهند . ماده موثره Thujone بعلت اثرضد قارچی و ضد ميکروبی التهاب حاصله از عو امل بيماری زا را بر طرف می سازد . از طرف ديگر اسيد اورسوليک موجود درگياه دارای اثر قدرتمند ضد التهاب وآنتی فلوژستيک است (1) .

ورود

ایجاد حساب کاربری